top of page

Reglement

Voorwoord

De tentoonstelling is toch elk jaar weer het hoogtepunt van het jaar voor de vereniging en de
inzenders. Elk jaar proberen we het beter te doen en inmiddels staat de organisatie als een
huis met een stevige fundering. Er komt veel bij kijken en het uitgebreide draaiboek wordt elk
jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Zo ook het TT-reglement en het inschrijfformulier.


De tentoonstelling is HET moment om naar buiten te treden en te laten zien aan de
buitenwacht wat wij allemaal doen en hoe leuk onze hobby is. Het geeft spanning en
ontspanning en we laten zien dat we goed voor onze vogels zorgen. Mooi moment om
potentiële leden te interesseren en jeugd te vertellen over onze hobby.


Natuurlijk kijken we stiekem naar andere verenigingen en leren we elk jaar weer. Sommige
verenigingen hebben het perfect op orde, maar daarvan zijn bepaalde zaken niet goed
toepasbaar op onze tentoonstelling. Dan bekijken we wat voor ons het beste is en handelen
daarnaar. We mogen langzamerhand zeggen, dat we het goed voor elkaar hebben. Onze
kennis stellen we ook graag ter beschikking aan andere verenigingen. Zo helpen we elkaar.
Al meerdere jaren houden we onze inschrijfkosten laag. Dat we al enkele jaren steeds rond de
850 vogels van rond de 90 inzenders op onze tentoonstelling hebben, is geweldig te noemen.


De tentoonstellingscommissie bestaat uit ervaren mensen en zo ook de grote, geweldige
groep helpers. U kunt met een gerust hart de verzorging van uw vogels aan hen overlaten en
alles is goed en strak georganiseerd. We blijven mensen en waar we het beter kunnen doen,
willen we dat graag van u weten.


Grootste verandering ten opzichte van 2017 is de terugkomst van de zondag. Veel inschrijvers
en trouwe bezoekers wilden deze dag graag weer terug. Er is deze zondag nog ruim de
gelegenheid om als bezoeker te komen kijken en in de middag gaan we uitkooien. Dat
betekent extra inspanning voor onze werkers, omdat we nog dezelfde avond het gebouw
moeten schoonmaken om het weer schoon op te leveren aan onze verhuurder de
Handboogvereniging Czaar Peter.


Een minder grote verandering is de 50 cent huur voor een universeelkooi. Dat hebben we dit
jaar ingevoerd, omdat wij deze kooien moeten aanschaffen, onderhouden en weer schoon
maken.


Om een tentoonstelling te doen slagen en om de inschrijfkosten laag te houden zijn we
afhankelijk van de inkomsten van de kantine en de tombola. We hebben weer veel en mooie
prijzen en de kansen zijn vergroot.


Voor uw vogelbenodigdheden en voer is Van der Aart Diervoeders elke dag aanwezig.
Ook vragen wij u goed te kijken naar onze adverteerders, want zij zorgen goed voor ons.
Een uitgebreid korps van keurmeesters zal enorm zijn best doen om uw vogels te beoordelen.
Dat doen zij naar eer en geweten.


Wij danken u voor uw inzending en we doen er alles aan om er weer een mooie show van te
maken.


Namens de tentoonstellingscommissie,

Cees Fleur.

Tentoonstellingsreglement

Georganiseerd door vogelvereniging De Paradijsvogel te Zaandam volgens de regels van de

Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV). De Nationale Tentoonstelling wordt gehouden

in het clubhuis “Czaar Peter” aan de Madagaskar 16 te Zaandam van donderdag 25 oktober

tot en met zondag 28 oktober 2018

 

Tijdens de tentoonstelling is het TT secretariaat bereikbaar op telefoonnummer 06-28891709

(Wim Lineman) of 06-18093761 (Marjolein de Boer-Buskens)

 

Tentoonstellingssecretariaat:

Wim Lineman & Marjolein de Boer-Buskens

M. Ghandhihof 16,

1507 CP Zaandam

Tel 06-28891709

Email: ttsecretariaat@vvdeparadijsvogel.nl

 

Betalingen aan de penningmeester:

Yolanda v/d Horst-Kruyt

075-6173019

Het bestuur van v.v. de Paradijsvogel bestaat uit:

Voorzitter                                                                                                     Penningmeester

Cees Fleur                                                                                     Yolanda v/d Horst-Kruyt

Eikelaan 67                                                                                          Abbenbroekstraat 11

1561 CC Krommenie                                                                              1507 KD Zaandam     

06-48606637                                                                                                      075-6173019             

voorzitter.vvdeparadijsvogel@ziggo.nl                                 yvdhorst@hotmail.com

 

Secretaris                                                                                               Ringencommissaris

Marjolein de Boer-Buskens                                                              Paul van der Sanden

Gele Lisstraat 58                                                                                 Overflakkeestraat 24

1531 SG Wormer                                                                                  1025 NG Amsterdam

075-8900024 / 06-18093761                                                                         020-6334256

secretaris.deparadijsvogel@gmail.com                      ringen@vvdeparadijsvogel.nl

Algemeen bestuursleden                                                                                  TT adviseur

Nol Brinkman                                                                                                      Piet Verhijde

075-6177334                                                                                           Keurmeester NBvV

brinkman002@gmail.com

                                                                                                 2e secretaris & TT secretaris 

Bertus Bos                                                                                                         Wim Lineman

075-6173166                                                       M. Ghandhihof 16, 1507 CP Zaandam

b.bos37@upcmail.nl                                                                                      06-28881709

                                                                                 ttsecretariaat@vvdeparadijsvogel.nl

Martin Stam

06-18145793

Martinjohanstam@gmail.com

Redactie:                                                                                                                    Website

Karen Kelder                                                                                                  Kevin Snijders

redactie@vvdeparadijsvogel.nl

regelement

 

Tijd en plaats:

De tentoonstelling wordt gehouden van 25 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018 in het gebouw van de handboogschutterij ”Czaar Peter”, Madagaskar 16, 1505 VH Zaandam-Zuid.

 

Reglement:

 1. De vogeltentoonstelling wordt georganiseerd door Vogelvereniging De Paradijsvogel te Zaandam in week 43, 23 t/m 28 oktober 2018 in het gebouw van Handboogschutterij “Czaar Peter” aan de Madagaskar 16, 1505 VH in Zaandam. Er is vrij parkeren bij het gebouw en in omgeving. Let op: alleen aan kant van het clubgebouw (rechts) parkeren.
   

 2. Gevraagd worden Postuur- en Kleurkanaries, Tropische vogels, Europese cultuurvogels en Kromsnavels, conform het vraagprogramma van de NBvV, welke te vinden is op de internetsite van de NBvV (www.nbvv.nl/downloads.asp) tabblad tentoonstellingen en op de website www.vvdeparadijsvogel.nl. Let op: het Tentoonstellings-katern van Onze Vogels uit 2015 is verouderd, een aantal klassenummers zijn hierin gewijzigd. De door u opgegeven klassenummers zijn bindend. Gezien onze ruimte worden grote papegaaien, kwartels en grote duiven niet gevraagd. Gevraagd worden stammen van 4 vogels, stellen van 2 vogels én enkelingen EIGEN KWEEK. In het geval van stammen en stellen, dienen deze van hetzelfde geslacht te zijn (mits zij geen uiterlijke geslachtskenmerken hebben) en gelijke kleurslagen te hebben.

  a. De vogels dienen te zijn voorzien van een stalen of blank aluminium c.q. kleur geanodiseerde bondsring of ring van een andere erkende organisatie. De ring mag niet van het pootje geschoven kunnen worden zonder dit te beschadigen Op de ring moet het kweeknummer van de betreffende inzender evenals het jaartal duidelijk staan vermeld. Vogels met onleesbare ringen worden gediskwalificeerd.
  b. Vogels met niet toegestane ringen, dubbele ringen of ringen zonder kweeknummer worden gediskwalificeerd.
  c. Europese cultuurvogels die niet voorzien zijn van een juiste ring worden geweigerd.
  d. Door de wet verboden vogels worden NIET gevraagd en ook niet toegelaten.
  e. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd.
  f. Vogels ingebracht in een eigen kooi die niet voldoet aan de gestelde eisen als ook aan hygiëne worden geweigerd.


  Het inschrijfformulier:

 3. Inschrijving kan worden gedaan op het bijgevoegde inschrijfformulier en het van de website www.vvdeparadijsvogel.nl te downloaden formulier of het op aanvraag per email verkrijgbare digitale formulier. Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren worden geweigerd. Dit geldt ook naar het oordeel van het wedstrijdsecretariaat onleesbare formulieren. VV De Paradijsvogel is niet verantwoordelijk voor fouten die het gevolg zijn van een onduidelijk handschrift. Gebruik van het digitale formulier verdient daarom de voorkeur. Extra inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd bij het tentoonstellingssecretariaat.
   

 4. Bij het invullen van het inschrijfformulier dient u vooral te letten op:
  a. Niet vergeten de afdelingscode (= code van de vereniging waar u lid van bent) in te vullen.
  b. Niet vergeten het verzekerde bedrag voor uw vogels in te vullen, zie punt 30.
  c. Indien u lid bent van de JMC, NZC of PSC dan graag vermelden welke speciaalclub.
  d. Jeugdleden worden verzocht hun roepnaam (is hun volledige voornaam) in te vullen, omdat zij als zodanig in de catalogus vermeld worden.
  e. Het duidelijk vermelden of u kiest voor eremetaal (medaille) of waardebonnen als prijs. Indien geen keuze is aangegeven wordt dit automatisch eremetaal.
  f. Niet vergeten in te vullen of u wel of niet met eigen kooien komt en op de achterzijde invullen hoeveel kooien u wilt gebruiken van de vereniging. Bij de vereniging kunt u alleen universeel kooien lenen.
  g. De juistheid van aanleveren gegevens. Indien bij controle blijkt, dat er onjuiste gegevens zijn vermeld, dan volgt diskwalificatie.
  h. De inschrijfformulieren dient u in BLOKLETTERS in te vullen en beginnen met het LAAGSTE en te eindigen met het HOOGSTE KLASSENUMMER, zie het vraagprogramma van de NBvV. Hieronder een voorbeeld.

  i. Heeft u meerdere vogels in dezelfde klasse (enkeling stel of stam), dan noteert u deze op één regel, maar zet u de aantallen neer in plaats van X.
  j. Indien u een stel/stam wilt inschrijven, dan noteert u het aantal (bijvoorbeeld 1) onder stel of stam, zoals in het voorbeeld hierboven. Wij weten dan dat het om 2 c.q. 4 etc. vogels gaat.
   

 5. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor deze tentoonstelling en om u uit te nodigen voor de volgende tentoonstelling. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven op welke wijze u in de catalogus vermeld wilt staan. Standaard worden uw naam, kweeknummer, afdelingscode, evt. speciaalclub en woonplaats vermeld. Daarnaast kunt u aangeven of uw telefoonnummer of uw emailadres vermeld mag worden. Verder zullen foto’s van de kampioenen, inclusief naam van de kweker op onze website www.vvdeparadijsvogel.nl geplaatst worden.
   

 6. Het ingevulde inschrijfformulier dient UITERLIJK OP WOENSDAG 10 OKTOBER 2018 in het bezit te zijn van het wedstrijdsecretariaat, p/a: M. Ghandhihof 16, 1507 CP Zaandam of ttsecretariaat@vvdeparadijsvogel.nl
   

 7. Het liefst ontvangen wij de inschrijfformulieren digitaal, deze kunt u sturen naar: ttsecretariaat@vvdeparadijsvogel.nl. Deze formulieren dienen wel ingescand te zijn, vanwege uw handtekening.
  a. Indien u het formulier digitaal verstuurd, krijgt u digitaal een ontvangstbevestiging.
  b. Indien u zekerheid wilt, dat uw inschrijfformulier bij het wedstrijdsecretariaat is ontvangen, kunt u een gefrankeerde aan uzelf geadresseerde envelop of briefkaart bij uw inschrijfformulier insluiten. Ten bewijze van de ontvangst, ontvangt u deze envelop of briefkaart per omgaande retour.
   

 8. Het verschuldigde inschrijfgeld dient u te storten op bankrekening: NL25 RABO 0314 0793 00 t.n.v. penningmeester vv De Paradijsvogel met vermelding van naam en adres en kweeknummer en TT 2018. Het bedrag moet uiterlijk 21 oktober 2018 te zijn over gemaakt.
   

 9. Het inschrijfgeld per vogel is € 1,50, per stel € 3,00 en per stam € 6,00. De prijs van de verplichte catalogus is € 2,50. Indien u kooien wilt gebruiken van de vereniging vragen wij daar een vergoeding van € 0,50 per kooi voor.
   

 10. Te laat ontvangen inschrijfformulieren, dat wil zeggen na 10 oktober 2018 worden NIET meer in behandeling genomen.
   

 11. Als bij het inbrengen van de vogels het verschuldigde inschrijfgeld nog niet of niet geheel is ontvangen, dan moet u dit ter plekke contant betalen aan de penningmeester, anders kunnen de vogels niet in ontvangst genomen worden.


  Het inbrengformulier:

 12. Na de administratieve verwerking van alle inschrijfformulieren ontvangt u het inbrengformulier. Deze dient u op naam, kweeknummer, afdelingscode en in te zenden vogels te controleren. Eventuele fouten dient u direct te melden bij de TT-secretaris.
   

 13. Het inbrengformulier zal uiterlijk 20 oktober in uw bezit moeten zijn. Indien u het dan nog niet ontvangen hebt wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de TT-secretaris (06-28881709).


  Kooinummers:

 14. Op uw inbrengformulier staan de ingeschreven vogels met kooinummers. Daarnaast ontvangt u zelfklevende etiketten voorzien van het kooinummer. Wij vragen u deze kooinummers voor het inbrengen van de vogels op uw eigen kooien te plakken. U plakt het etiket in het midden aan de voorzijde van de kooi. Mochten de gegevens op de etiketten niet kloppen, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen. De inzenders, die hun vogels in kooien van vv De Paradijsvogel plaatsen, ontvangen geen kooinummers per post. De nummers staan al op de kooien bij inbrengen.


  Kooien:

 15. Vogelvereniging De Paradijsvogel beschikt niet over alle door de bond goedgekeurde soorten kooien. We hebben alleen universeelkooien. Voor het gebruiken van deze kooien vragen wij een kleine vergoeding van € 0,50 per kooi. Alle eigen kooien dienen zowel aan de binnenzijden als aan de buitenzijden schoon te zijn en te voldoen aan de door de NBvV gestelde eisen, dus zuiver wit en diep zwart. Kooien zonder waterflesjes inbrengen, vv De Paradijsvogel zorgt voor waterflesjes. Postuurkanarie kwekers dienen er rekening mee te houden, dat zij zelf moeten zorg dragen voor de juiste kooien.
   

 16. Kooien mogen niet voorzien zijn van uiterlijke merktekens of afwijkende kleuren. Het wedstrijdsecretariaat kan een kooi weigeren als deze niet zuiver voldoet aan de door de NBvV gestelde eisen.
   

 17. Voor de bodembedekking van de kooien geldt voor Grasparkieten en Agaporniden zaad en voor alle Overige Vogels een bodembedekking van wit schelpenzand.
   

 18. Alle inzenders worden zoveel mogelijk verzocht in eigen kooien in te zenden, vanwege een beperkt aantal kooien van de vereniging.
   

 19. Kooien met vogels mogen tijdens de tentoonstelling niet anders dan door leden van het bestuur van vv De Paradijsvogel van de stelling worden genomen.


  Het inbrengen van vogels:

 20. De vogels dienen te worden ingebracht op dinsdag 23 oktober tussen 16.00 uur en 20.30 uur in het gebouw Czaar Peter aan de Madagaskar 16, 1505 VH in Zaandam. Tijdens de tentoonstelling is het secretariaat bereikbaar op telefoonnummers 06-28881709 of 06-18093761.
   

 21. Tijdens het inbrengen dient u het inbreng/afhaalformulier bij u te hebben. Bij het inbrengen zal het secretariaat, na eventuele absente vogels te hebben doorgehaald, hierop tekenen voor ontvangst van de door u ingezonden vogels. Dit formulier krijgt u ook weer terug en heeft u nodig bij het afhalen. U kunt op de inbrengdag ook de vogels voor vrije verkoop inbrengen.
   

 22. Alvorens uw vogels in te brengen, graag aandacht voor het volgende:
  a. Vogels met knijpringen worden bij het inbrengen geweigerd. U mag deze knijpringen ter plekke verwijderen.
  b. Zieke en gebrekkige vogels worden bij inbrengen geweigerd, zulks ter beoordeling van de TT-commissie.
  c. Indien voor, tijdens of na de keuring vogels worden aangetroffen van een niet gevraagd broedjaar zullen deze van verdere deelname aan het kampioenschap worden uitgesloten en komen de al toegekende prijzen te vervallen.
  d. Onrechtmatigheid c.q. fraude, bijvoorbeeld het opzettelijk uitwendig bijkleuren van vogels is vanzelfsprekend niet toegestaan, evenals andere niet geoorloofde zaken. Indien de keurmeesters een dergelijk feit constateren, wordt dat bestraft met het geven van een 70 puntenwaardering met vermelding op het keurbriefje van de aard van de onregelmatigheid en een interne rapportage van de keurmeester aan de secretaris van de KMV en het bondsbureau.
  e. Vogels, die in een verkeerde hoofdgroep worden ingeschreven c.q. worden ingebracht, kunnen geen prijzen winnen, maar worden wel beoordeeld.
  f. Tijdens het inbrengen heeft niemand, behoudens de TT-commissie en de door de TT-commissie benoemde helpers, toegang tot de tentoonstellingsruimte.
  g. Degene, die niet met eigen kooien komt dient bij het inbrengen (en het afhalen) zijn vogels zelf in (uit) te kooien in een voor dat doel speciaal ingerichte ruimte. Bij het inen uitkooien en is altijd een daarvoor door de TT-commissie aangesteld helper aanwezig.


  Het afhalen van vogels:

 23. Het afhalen van de vogels is op zondag 28 oktober vanaf 14:30 uur tot ongeveer 16:30 uur. De verst wonende inzenders zijn het eerste aan de beurt, conform een kleurencode op het afhaalformulier.
   

 24. Tijdens het uitkooien heeft niemand, behoudens de tentoonstellingscommissie en de door de TT-commissie benoemde helpers, toegang tot de tentoonstellingsruimte.
   

 25. Er wordt met nadruk op gewezen, dat er voor sluiting van de tentoonstelling GEEN tentoonstellingsvogels worden meegegeven, ook al zijn deze aan derden verkocht. Koper en verkoper van wedstrijdvogels dienen zich altijd te melden bij de Vrije Verkoop.


  Keurdag:

 26. Tijdens de keuring van de vogels op woensdag 24 oktober 2018 heeft niemand, behoudens het bestuur van vv De Paradijsvogel, de tentoonstellingscommissie, de met de keuring belaste keurmeesters en de door de TT-commissie aangestelde helpers toegang tot de tentoonstellingsruimte en de keuringsruimte. De vogels worden gekeurd bij kunstlicht.


  Verzorging tijdens de tentoonstelling:

 27. De verzorging van uw vogels (inclusief de vogels in de vrije verkoopafdeling) worden tijdens de tentoonstelling door speciaal daarvoor door de TT-commissie aangestelde helpers verzorgd.
   

 28. Mocht u m.b.t. de voeding van uw vogels speciale wensen hebben, dan dient u dit duidelijk aan te geven op uw inschrijfformulier en te melden bij het inbrengen.
   

 29. Eigen voer dient bij het inbrengen van de vogels in een afsluitbare verpakking te worden afgegeven, met hierop duidelijk vermeld kooinummer(s), naam inzender en telefoonnummer.
   

 30. Men kan vv De Paradijsvogel niet aansprakelijk stellen voor ziekte of sterfte van één of meerdere vogels tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte.


  De verzekering:

 31. Uw vogels en eigen kooien zijn tijdens de duur van de tentoonstelling verzekerd tegen brand, verstikking na brand en diefstal na inbraak, mits u de werkelijke waarde (handelsprijs / dagwaarde) op het inschrijfformulier heeft vermeld.
   

 32. Schade en diefstal aan vogels en kooien tijdens de tentoonstelling, anders dan door brand en diefstal na inbraak, is geheel voor rekening van de inzender. vv De Paradijsvogel kan niet aansprakelijk worden gesteld door het op enigerlei wijze zoek raken van vogels.


  Wedstrijdprijzen nationaal kampioenschap:

 33. Alleen vogels welke 90 punten of meer behalen met de keuring kunnen voor een prijs in aanmerking komen. Voor stammen geldt een minimum van 360 punten. Voor stellen geldt een minimum van 180 punten.
   

 34. Er zijn diverse prijzen te winnen:
  a. Algeheel kampioen (Bondskruis) en 1e prijs. Het Bondskruis is alleen te winnen door leden van De Paradijsvogel en is niet inwisselbaar voor een waardebon. Het Bondskruis wordt toegekend door de keurmeesters en het puntentotaal op het keurbriefje is bindend. Het Bondskruis valt dit jaar bij de kanaries.
  b. Keurmeesters wijzen in alle hoofdgroepen met een minimum van 20 vogels de kampioen + 1 x 2e prijs + 1 x 3e prijs aan. Bij meer dan 20 vogels worden extra 2e en 3e prijzen naar rato beschikbaar gesteld.
  c. Bij stammen, evenals bij stellen, worden de prijzen toegekend in 3 groepen: kanaries, tropen en kromsnavels. Hierbij geldt geen minimum van aantal stammen of stellen.
  d. U heeft bij het winnen van een prijs in de hoofdgroep, en bij de stammen en stellen, de keuze uit 2 mogelijkheden:
  ​    A. 1 e prijs een goudkleurige medaille met kampioensfoto van de vogel
      B. 2 e prijs een zilverkleurige medaille
      C. 3 e prijs een bronskleurige medaille
      of
      A. 1 e prijs een waardebon van € 8,- met kampioensfoto van de vogel
      B. 2 e prijs een waardebon van € 6,-
      C. 3 e prijs een waardebon van € 4,-
  De waardenbonnen kunt u alleen inwisselen bij Van der Aart Diervoeders, aanwezig op onze vogelbeurzen.

  e. Elke inzender doet mee aan het algemeen klassement over de 5 hoogste vogels. Bij gelijk eindigen van verschillende inzenders vindt een doortelling van vogel 6, 7, etc. plaats om tot een uitslag te komen. De klassementsprijzen bestaan uit: • 1 e prijs 20 kilo zaad en 5 kilo eivoer • 2 e prijs 20 kilo zaad • 3 e prijs 5 kilo eivoer
  f. Nieuw is de “Jaap Loef beker”, een wisselbeker ter nagedachtenis aan onze oud voorzitter. Deze wisselbeker is alleen te winnen door leden van vv De Paradijsvogel, en gaat naar het lid wat het hoogste is geëindigd in het algemeen klassement (over de hoogste 5 vogels).
  g. De leden van de JMC, NZC en PSC dingen ook mee naar de bovengenoemde prijzen (behalve het bondskruis en de Jaap Loef beker)) en bovendien naar de prijzen die de speciaalclubs afgeven.
  h. De prijsindeling geldt ook voor de JEUGD, maar hier is geen minimum van 20 vogels voor nodig. Voor jeugdleden is altijd een beker als prijs ter beschikking.
   

 35. Het bestuur van vv De Paradijsvogel behoudt zich het recht om als er in een bepaalde hoofdgroep minder dan 20 vogels worden ingezonden, deze dan samen te voegen met een andere hoofdgroep om zo voor een prijs in aanmerking te komen.


  Verkoop van tentoonstellingsvogels:

 36. Voor de tentoonstelling ingezonden vogels kunnen door de eigenaar te koop worden aangeboden. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de vrije verkoop, maar de vogels blijven tot einde tentoonstelling in de stelling staan. De verkoop wordt bij de vrije verkoop aangemeld. De verkoopprijs wordt na de tentoonstelling uitbetaald onder inhouding van 10% t.b.v. de tentoonstellingskas.
   

 37. De verkoopprijs blijft de gehele tentoonstelling van kracht en annuleren van de koop is niet mogelijk. Op de sluitingsdag van zondag 28 oktober worden na 13.00 uur geen tentoonstellingsvogels meer verkocht. Verkochte tentoonstellingsvogels kunnen op vertoon van het verstrekte aankoopformulier alleen op zondag 28 oktober vanaf 13.00 uur worden afgehaald.


  Vrije verkoop:

 38. Voor de vrije verkoop gelden de volgende regels:
  a. Alleen inzenders van de tentoonstelling kunnen vogels inbrengen voor de vrije verkoop, zie bijgevoegd vrije verkoopformulier.
  b. Maximaal 8 vogels per inzender.
  c. Alle verkoopvogels dienen de juiste maat voetring te hebben.
  d. Het inschrijfgeld bedraagt € 0,50 per vogel, te voldoen bij het inbrengen.
  e. Verkoop dient uitsluitend door het TT-bestuur of daartoe aangewezen helpers te geschieden.
  f. Van iedere verkochte vogel is 10%, met een maximum van € 10,- per vogel, voor de tentoonstellingskas.
  g. Er kunnen geen vogels worden ingebracht op de openingsdag donderdag 25 oktober en de sluitingsdag zondag 28 oktober.
  h. Afhalen niet verkochte vogels op zondag 28 oktober tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Afrekenen van de verkochte vogels vindt om dezelfde tijd plaats.
  i. Het bestuur van vv De Paradijsvogel is niet verantwoordelijk voor de aangekochte vogels. De aankoop geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de koper.
   

 39. Wat u verder voor de vrije verkoop nog moet weten:
  a. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd.
  b. Er worden kooien van vv De Paradijsvogel gebruikt.
  c. Maximaal 2 vogels per kooi van een verkoper.
  d. Geen verschillende soorten vogels in 1 kooi.
  e. Geef duidelijk aan of er een man, pop of stel in de kooi zit.
  f. Verkochte vogels dienen direct na aankoop te worden meegenomen. Doosjes zijn aanwezig. U dient direct na koop onder begeleiding van een daartoe aangewezen helper de tentoonstellingszaal te verlaten. Zonder vogeldoosje kunt u daarna weer terugkeren in de zaal.


  Gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet:

 40. Wanneer zich tijdens de keuring of tentoonstelling gevallen voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, dan neemt de tentoonstellingscommissie een bindende beslissing met inachtneming van de Bondsreglementen.


  Klachten en wensen:

 41. Mocht u tijdens de tentoonstelling wensen of klachten hebben dan kunt u zich wenden tot de tentoonstellingscommissie of bestuursleden van vv De Paradijsvogel. Zij zullen uw klacht of wens direct noteren en behandelen. Mocht u na afloop wensen, klachten of ideeën hebben, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u.


  Consumpties:

 42. Buiten de tentoonstellingsruimte is er voldoende gelegenheid tot het gebruiken van een hapje en een drankje. In de tentoonstellingsruimte is het niet toegestaan consumpties te gebruiken, behalve bij het daartoe ingerichte zitje bij de Vrije Verkoopafdeling.


  Regels van huishoudelijke aard:

 43. In de tentoonstellingsruimte is het VERBODEN:
  a. Te roken;
  b. Consumpties te gebruiken, behalve bij de Vrije Verkoop;
  c. Zonder toestemming zelf te voeren;
  d. Kooien van de stelling te nemen;
  e. Vogels uit de kooien te nemen;
  f. Zonder toestemming foto’s, film- of video-opnames te maken;
  g. Op een of andere wijze de rust te verstoren;
  h. Zonder begeleiding van het door het tentoonstellingssecretariaat aangewezen helpers in het bezit te zijn van vogeldoosjes, transportkistjes, lopers, kooien en andere middelen om vogels te vervoeren.


  Waar u zich bewust van moet zijn:

 44. Alle dagen en 24 uur lang worden door verschillende camera’s opnamen gemaakt van de tentoonstellingsruimte. Dat doen we voor de bescherming van onze en uw eigendommen. Deze opnamen worden opgeslagen en 1 maand na de tentoonstelling vernietigd. De opnamen worden bij diefstal of geweld aan de politie verstrekt en er wordt aangifte gedaan.

Alle helpers, de tentoonstellingscommissie en het bestuur van vv De Paradijsvogel wensen u een prachtige tentoonstelling toe en wij hopen, dat u met plezier op deze tentoonstelling terug kunt kijken.

Namens vv De Paradijsvogel Zaandam, de tentoonstellingscommissie:
Nol Brinkman                                                               Piet Verhijde
Marjolein De Boer-Buskens                                     Martin Stam
Wim Lineman                                                               Cees Fleur
Yolanda van der Horst-Kruyt

Wanneer u op deze bovenstaande knoppen klikt, zal er een document worden gedownload.

bottom of page